20240423  Senior Night20240312 Opening Day vs West Aurora2024 Senior Photoshoot